Agenda: Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 28 maart om 20.00 uurin Dorpshuis de Tille

 • De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zijn ook in deze editie van S & O en tevens ook op de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd.
 • Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage.
 • Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering

Agenda:

 1. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017
 3. Financieel jaarverslag 2017**
 4. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers.
 5. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os
 6. Bestuursverkiezing: -aftredend en herkiesbaar zijn: Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers  -voorgedragen als nieuw bestuurslid:       Cora Prijs
 7. Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken.
 8. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016.

PAUZE

 1. Jaarverslag/ Jaarplan 2018-2019

Met speciale aandacht voor:

 • Besteding van prijs Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs (diverse ideeën hierover zijn al ontvangen)
 • Europese Dorpsvernieuwingspr./360 º Dorpsview van Witteveen
 • Naoberkracht
 1. Rondvraag en sluiting
 2. Nazit en gelegenheid om de Dorpsview te bekijken.

Voor vragen en afmeldingen kunt u terecht op   secretariaatdbw@gmail.com

** Op 12 maart heeft de penningmeester gehoord dat zij tijdens de ALV van 28 maart a.s. voor haar werk naar het buitenland moet gaan. Desondanks hebben we besloten om de ALV door te laten gaan en we vertrouwen erop dat het financiële verslag naar behoren kan worden behandeld. Mocht het echter blijken dat er nog behoefte hiervoor is, zullen we op 28 maart besluiten om het Financiële verslag op een extra ALV op 25 april alsnog te behandelen, en vast te stellen. Uiteraard kunt u ook contact met mij opnemen met uw vragen. Hiervoor kunt u terecht op: patricia.keizer@hotmail.nl

-Kerngroep Dorsbelang Witteveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *