Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen d.d. 5 april 2017

 • Aanwezig 36
 • De presentielijst is op te vragen bij secretaris Yvon Veldhoen.
 1. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda
 • Liesbeth Langen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
 • Melding van afwezigheid van Anita Lauffer, Patricia Mooren, Els den Os, Roel Seele, Paul Mooren.
 • Vanmiddag heeft Witteveen te horen gekregen dat zij tot de 3 finalisten behoort van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs! (applaus) We roepen bewoners op vast 23 september in hun agenda te noteren zodat we gezamenlijk kunnen afreizen naar de prijsuitreiking. De jury zal tussen Pasen en Pinksteren een bezoek brengen aan ons dorp. Denk mee over de wijze van ontvangst! We kunnen in elk geval vlaggen.
 • Volgens de (herziene) planning zal donderdag 13 april de laatste hand aan het dorpsplein worden gelegd. Alle inwoners zijn welkom voor de feestelijke opening door wethouder Dennis Bouwman op zaterdag 3 juni om 14.00 uur.
 • In het najaar staat in de planning dat er 22 bomen geplant gaan worden in de nieuwbouw. Vooraf gaat DBW nog in gesprek met een aantal inwoners over eventuele verdere wensen.
 • Het signaal het hek bij de speeltuin in de nieuwbouw te verlengen wordt niet door alle aanwezigen herkent. Inmiddels is het verzoek hiertoe naar de gemeente overgebracht, aanwezigen suggereren een stukje kippengaas om dit (tijdelijk) op te lossen.
 • De agenda wordt vastgesteld.
 1. Notulen ALV 25 september 2016

De notulen van de (half)jaar ALV van 25 september worden door de vergadering vastgesteld. Hierover zijn ook geen vragen.

 1. Financieel jaarverslag 2016 wordt toegelicht door de penningmeester
 • Patricia Keizer heeft het penningmeesterschap sinds 1 oktober 2016 overgenomen van Jitske Voortman. Patricia ligt met behulp van een powerpoint de financiën toe. Aan de ‘hoofdpot’van DBW ‘hangen’ 10 projecten/groepen met een eigen budget. Daar worden verschillende activiteiten uit gefinancierd. Naast de lidmaatschapsgelden komen de inkomsten mn uit subsidies van Welzijn Midden Drenthe en de Gemeente Midden Drenthe. Daarnaast is er nu ook een bijdrage van Fonds Nuts Ohra , het Oranjefonds en DorpenOverleg Midden Drenthe. Deze zijn specifiek bedoeld voor het project Naoberkracht en is incidentele subsidie.
 • Karel Roos vraagt n.a.v. de ´overige inkomsten´ of er veel leden hebben afgehaakt. Patricia antwoord dat dit wat moeilijk scherp te krijgen is, voor 2017 is dit onder controle en zullen huisbezoeken worden afgelegd bij bewoners die nog geen of niet meer lid zijn.
 • In de met kaarslicht verlichte dorpshuiskamer wordt Patricia bedankt voor het jaarverslag 2016.
 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Roel Seele en Els den Os verlenen decharge aan de penningmeester.

 1. Verkiezing kascontrolecommissie
 • Aftredend uit de kascontrolecommissie is Roel Seele, Ryan Schepers neemt zijn plaats in.
 • Anke Huisman wordt tot nieuw reservelid benoemd.
 1. (Half)jaarverslag DBW periode 25 september 2016/maart 2017

Het  (half)jaarverslag wordt goedgekeurd.

 1. Evaluatie organisatie DBW

Er is, zoals met het dorp afgesproken, door DBW kritisch gekeken naar DBW nieuwe stijl.

De structuur van de kerngroep met de deelgroepen is nadrukkelijk bekeken. We hebben geconcludeerd dat het niet helemaal werkt zoals we bedacht hadden. Tijd om datgene wat niet werkt zoals destijds bedoeld, te beschouwen.

 • Kerngroep, een flitsend hardwerkende groep met helaas 1 vacature! Dit heeft tot gevolg dat we in ons jaarplan helder zijn met prioriteiten, we hebben niet voor alles menskracht.
 • Deelbelanggroep Ondernemers, sinds de oprichting van de groep zijn er geen aanmeldingen, opmerkingen of anderszins bij Sylvia Keizers en Ludo Jansens terecht gekomen. Met ondernemer ´onder de hoge dennen´ heeft de kerngroep contact mbt de mooie plannen om te komen tot ´Thoes in het groen` verzorgd wonen op het platteland. De koppeling met deelgroep Zorg en Welzijn ligt hier meer voor de hand.

DBW stelt voor om de deelbelanggroep ondernemers op te heffen.

Deelbelanggroep sport, in gezamenlijkheid is gesproken over de buurtsportcoach. Na afwijzing subsidie is er met de drie grootste verenigingen (Boy’s, SALTO & Wintervreugd) doorgesproken over de noodzaak van samen komen. De verenigingen kunnen elkaar vinden en daarom stelt DBW voor om de deelbelanggroep sport op te heffen.

Koos in ’t Hout vraagt nadere motivatie. Nanne Kramer legt uit dat de verenigingen druk bezig zijn met de eigen sportvereniging en nu de subsidie voor de buurtsportcoach is afgewezen niet de meerwaarde van structureel overleg zien.

Koos geeft aan dat jammer te vinden. Het lijkt soms net dat er in het dorp m.n. aan het voetbal gedacht wordt, het zou goed zijn om breder te denken. Elkaar te ondersteunen in b.v. wat acties. Hij heeft begrepen dat b.v. SALTO net het hoofd boven water kan houden, dat zou een aandachtspunt kunnen zijn. Daarbij noemt hij ook als voorbeeld dat de opbrengst van het oud ijzer wat vroeger ten goede kwam aan de school, na de fusie bij de voetbalvereniging terecht is gekomen. SALTO had daar ook veel plezier aan kunnen beleven.

Nanne antwoord dat alleen de drie grootste verenigingen aan de deelgroep wilde deelnemen; de rest wilde niet dat maakt de spoeling dun.

Deze drie nemen wel het initiatief om 5 jaarlijks een sportolympiade te gaan organiseren. Nanne zal daar nog een voorzet voor doen.

Liesbeth geeft aan dat DBW zal nadenken hoe we omgaan met het signaal dat is neergelegd door Koos en onderschreven wordt door een aantal aanwezigen.

 • Deelbelanggroep Zorg en Welzijn, Naoberkracht en vervoer hebben het laatste en komend jaar centraal gestaan. Er is geen apart bestuurslid voor maar de genoemde onderdelen zijn wel goed vertegenwoordigd in de kerngroep. De lijnen zijn kort.
 • Deelbelanggroep Kind en Jeugd, zoals ook al in het jaarverslag gemeld, blijft deze deelgroep ontzettend belangrijk. We houden ons dorp levend en levendig wanneer kinderen met elkaar leren, spelen en sporten. De laatste twee komen vanzelf voor elkaar wanneer de kinderen ook samen leren. Er is incidenteel contact met ouders en de Wenteling vanuit de kerngroep. Sylvia Keizers is bereid zich te oriënteren op deze deelgroep.
 • Dorpsomroepers, na evaluatie met de omroepers is afgesproken dat zij incidenteel zullen worden ingezet. Uiteraard is de dorpsomroeper (na overleg) door iedereen op afroep inzetbaar. Krista is inmiddels verhuisd uit ons dorp, dus een tweede omroeper is welkom!
 • DBW stelt voor om de deelbelanggroep ondernemers op te heffen. De vergadering gaat akkoord.
 • DBW stelt voor om de deelbelanggroep Sport op te heffen. De vergadering gaat akkoord.
 1. Bestuursverkiezing
 • tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Nanne Kramer, wordt met applaus en een bos bloemen bedankt voor zijn inzet
 • periodiek aftredend en herkiesbaar: Liesbeth Langen, met applaus herkozen
 • periodiek aftredend en herkiesbaar: Roos Glastra, met applaus herkozen

Koos brengt onder de aandacht dat Roel Jan Scheper heeft aangegeven te willen stoppen met het speeltuinoverleg en de controle op de speeltoestellen. Sylvia Keizers is bereid die taak over te nemen.

Arjan Keizer vraagt of alleen 18+ toe mogen treden tot het bestuur. Roos Glastra antwoord: ja. Je moet voor toetreding lid zijn van Dorpsbelang en daarvoor ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.

Jaarplan 2017-2018 met speciale aandacht voor

 • Website, de website zal geactualiseerd worden. Jitske Voortman beheert de site. Post graag naar: websitedorpsbelangwitteveen@gmail.com
 • Vervoer: Loes Kool, Harm Huizing en Liesbeth zijn heel druk geweest met zaken rondom het vervoer. U bent daar via S&O over op de hoogte gehouden. Inmiddels is het vervoersprobleem niet langer een probleem van Witteveen. Met het opheffen van de buslijn hebben meerdere dorpen te maken.

Mede daarom is het gemeentelijk initiatief van ‘automaatje’ door verschillende bovendorpse partners omarmt. Hierover heeft u in de pers kunnen lezen. Witteveen is daardoor nogal overvallen maar we zullen kijken in hoeverre dit initiatief aansluit bij ‘Naoberkracht vervoert’.

Het initiatief om via het OV bureau een bus voor het dorp te kunnen organiseren is ook van tafel. Het blijkt technisch gezien nogal in de geldpapieren te lopen. Onze werkgroep (Broekstreek en Witteveen) oriënteert zich t.z.t. op de Borker plusbus om te zien of dit naast ‘Naoberkracht vervoert’ (en automaatje) een goede aanvulling zal zijn.

 • Naoberkracht: Patricia meld dat Naoberkracht steeds meer ‘op stoom’ komt. Naast de umkiekavonden komen er uit de huisbezoeken steeds meer zaken die tot initiatieven leiden maar ook tot acties op individueel (zorg)niveau. Renda Löhr en Josina Wielink zijn te bereiken onder telefoonnummer 06 148 90 113.

Het is de bedoeling dat bij het actualiseren van de website van dorpsbelang, Naoberkracht een eigen pagina krijgt.

 • Onder de hoge dennen: Gert Seubers verteld over de plannen om hun horeca onderneming ‘onder de hoge dennen’ naar zorgclusterwoningen om te bouwen. Met 13 appartementen en drie bed en breakfast zal ‘Thoes in ’t groen’ gestalte krijgen. Daarbij denken Gert en Ellen ook aan samenwerking met de Tille en Dorpsbelang/Naoberkracht, om elkaar te versterken. Gert refereert aan de net geplaatste opmerkingen over vervoer, Thoes in ’t groen weet ook nog niet op welke wijze zij aan de vervoersbehoefte van hun inwoners tegemoet gaan komen, misschien is een busje een optie.

Gert en Ellen zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereiding van ‘Thoes in het groen’ en organiseren op 25 april om 20.00 uur samen met de zorgaanbieder een informatiebijeenkomst.

Zie, voor de volledige tekst van Gert, elders op de website en ook de uitnodiging van 25 april!

 1. Rondvraag en sluiting
 • Sipke Wiersma roept bewoners op om geen tuinafval te dumpen in het bos en ommetje! Het gevolg hiervan is namelijk enorme brandnetelgroei. Op dit extra werk zit de groencommissie niet te wachten. Dus mensen, gebruik je groene container.
 • Harm Huizing meld dat Orveltermarke een MBT fietsroute wil creëren die zorgt voor aansluiting op Kibbelkoele-route en Dwingeloo-route.
 • Liesbeth verteld dat de kerngroep op basis van signalen uit het dorp, zich heeft georiënteerd op een buurtpreventie WhatsApp groep. Indien hier belangstelling voor is zijn er twee coördinatoren/beheerders nodig die zorgen dat een groep vrijwilligers compleet blijft. In het geval we ermee starten ligt er een directe lijn met de buurtagent. Die zal sowieso ingeschakeld worden wanneer er sprake is van onveilige situaties en verwarde mensen. En het dorp krijgt bordjes dat we een buurtpreventief dorp zijn.

Er ontstaat discussie  over het nut van een dergelijke app. De vergadering neigt er naar om dit verder uit te zoeken. Er worden ook in Witteveen inbraken gepleegd. Van het  bord ‘buurtpreventieapp’ kan al een preventieve werking uitgaan. Nu worden verdachte auto’s ook incidenteel aan elkaar gemeld. Dat pleit voor een meer structurele aanpak. Zeker met de vakantie voor de deur.

Er zal in S&O en op de website meer info worden geplaatst over dit onderwerp met de oproep wie zich hiervoor wil aanmelden. (inmiddels hebben zich twee dorpsbewoners gemeld die zich hierop gaan oriënteren.)

 • Koos vraagt naar de verhouding koop- en huurwoningen in de nieuwbouw. Roos antwoord dat met het onttrekken van een koopwoning naar huurwoning de woningbouwvereniging Woonservice heeft voldaan aan hun norm 40% koop(garant) woningen en 60% in de huursector.
 • Koos stelt aan de orde dat er klachten zijn van de direct omwonende over het woongedrag van de statushouder. Er dreigt een discussie te ontstaan die niet wenselijk is, over personen spreken wij niet in de vergadering. Voor Witteveen geld, net als in de rest van de maatschappij dat er positieve en negatieve ervaringen zijn m.b.t. integratie. DBW zal nadenken over dit signaal
 • Er wordt gevraagd waarom verantwoording van de lustrumcommissie niet op de agenda staat. Het blijkt dat deze Stichting tijdens de ALV vergadering na het lustrumjaar kort verantwoording aflegt tijdens deze vergadering. Het huidige bestuur was hier niet van op de hoogte en zal ervoor zorgen dat dit in de jaarvergadering van 2018 alsnog aan de orde komt.

Daarna de nazit en het bekijken van het kantoor van DBW/Naoberkracht. Alle groepen van DBW kunnen hier gebruik van maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *