JAARVERSLAG 2017- MAART 2018 DBW en JAARPLAN 2018.

 

Communicatie met het dorp

 Doel: communicatie tussen DBW en dorps-(bewoners) en vice versa optimaliseren.

Middelen: schriftelijke communicatie in S&O en website, dorpsomroepers, adreskaart met gegevens Flyers huis aan huis, e.d.

Plan 2017: verbetering website, dorpsomroeper(s) in zetten zijn bij activiteiten en voor (individuele) berichtgeving en dat ook promoten in het dorp, schrijven van 3-maandelijkse column in S&O en op de website, en verspreiden actuele informatie in S&O en op de site. 

Verslag 2017:

Column

In verslagjaar is een begin gemaakt met 3 maandelijks een column te publiceren in Sport en Ontspanning en op de website. Daarnaast regelmatig publicaties wanneer de actualiteit dat vereiste.

Website

De oude en nieuwe website www.dorp-witteveen.nl  & www.dorpsbelangwitteveen.nl  zijn samengevoegd onder de naam www.dorpwitteveen.nl

Alle archieven en links (van de oude sites) zijn bewaard en benaderbaar via www.dorpwitteveen.nl.

Dorpsomroepers

De dorpsomroepers zijn, conform afspraak, incidenteel ingezet bij verschillende bijeenkomsten. Voor alle zaken rondom de dorpsprijzen, maar ook een mooi interview bij Hemmeltied. We zijn blij dat Krista door haar verhuizing, terug naar Witteveen,  weer samen met Harm op pad kan!

Plan 2018.

Voortzetten van schriftelijke communicatie middels  S&O, website en  3 maandelijkse column.

Website blijven promoten.

Voortgang inzet dorpsomroepers.

Welkomstbrief voor nieuwe inwoners.

Algemene dorpszaken 


Doel
: Faciliteren van bestaande activiteiten (o.a. kerstactiviteit, paasvuur, plantjesmarkt, buurtacademie, groen, Sint Maarten loop naar dorpshuis, inzet Pieten).

Adviseren, ondersteunen en verbinden nieuwe initiatieven: op basis van vragen/ontwikkelingen uit het dorp en van signalen en ontwikkelingen regionaal en landelijk.

Plan 2018: blijven oriënteren op signalen en ontwikkelingen uit het dorp, deelname aan gemeentelijke overleggen, BNW, Dorpenoverleg, e.d.

Verslag 2017:

Bestaande activiteiten.

Buurtacademie

Het afgelopen jaar was er weinig belangstelling voor het aanbod van de buurtacademie. Dit heeft de organisatoren doen besluiten om te stoppen en het stokje in 2018 (m.i.v. april) over te dragen aan Dina Snippe. We bedanken Jolanda en Yvon voor hun inzet in de afgelopen jaren.

In 2017 is nog wel een workshop fotografie aangeboden maar die is, wegens te weinig belangstelling, niet door gegaan.

Plan 2018:

De buurtacademie wordt weer nieuwe leven in geblazen. Met ingang van 1 april zal de werkgroep bestaan uit Dina Snippe en Jacob de Groot.

Voor 2018 staat in de planning een ‘cursus Val preventie’ en ‘Omgaan met de digitale overheid’, de laatste zal pas aangeboden worden nadat ook Witteveen voorzien is van glasvezel.

Daarnaast wordt bekeken welke initiatieven er in samenwerking met Naoberkracht aangeboden kunnen worden, bv een vervolg op ‘gezond en verantwoord lekker eten’.

Ideeën zijn altijd welkom.

Pasen & Kerstavond; lichtjesavond begraafplaats

Afgelopen jaar was er weer een prachtig paasvuur en een gezellige kerstavond. Alle organisatoren en de Carbidploeg, bedankt voor het regelen van de horeca!

Dankzij een aantal vrijwilligers was het ook dit jaar weer mogelijk om een lichtjesavond te organiseren op de begraafplaats.

Plan 2018: voortgang van de activiteiten.

Sint Maarten en Pietenaanbod.

Samen met de Tille is Sint Maarten gevierd. Met dank aan de bevriende heksen die alle liedjes met plezier beluisterden.

Er waren dit jaar, door te weinig opgave, geen Pieten in Witteveen om cadeautjes af te leveren.

Plan 2018: DBW heeft besloten om dit vanaf 2018 niet meer zelf te organiseren, maar uiteraard wel te faciliteren. Dus er kunnen mandarijnen gekocht worden, waxinelichtjes gebrand en Pietenpakken gehuurd. Maar…… onze opvatting is dat dit door (jongere) dorpsbewoners  opgepikt moet gaan worden en georganiseerd!

Groen/werkgroep onderhoud Staatsbosbeheer en Ommetje.

De kikkerpoel in het bos is dankzij vele vrijwilligers in zijn oude weelde hersteld. Ook is de gele route (onderdeel ommetje) langs de poel geleid.

Nieuwe activiteiten.

Mooi weer club

Er is rondom de jeu de boules een recreatieve groep ontstaan, de ‘mooi weer club’. Op woensdagmiddag wordt er bij mooi weer gespeeld op de baan. Iedereen is welkom, coördinator Anke Huisman stuurt de deelnemers een mail over het tijdstip.

Buurtpreventieapp

We zijn gestart met buurtpreventie in Witteveen. De vorig jaar ingestelde werkgroep (Matthijs Jansen, Harm Huizing en Koos in ’t Hout) hebben in oktober een informatieavond belegd, die druk werd bezocht. Wijkagent Bert Eefting heeft duidelijk uiteen gezet hoe e.e.a. werkt. Bel altijd eerst 112 en meld dan een verdachte situatie in de buurtpreventieapp. Aanmelden voor deze app kan bij de beheerders van de app: Mathijs Jansen, Robbert Wielink en Karen Houwerzijl.

Plan 2018: uitbreiden van de appgroep en aanschaf van bordjes “ beveiligd dorp”

Bibliotheek

Op initiatief van Naoberkracht zijn er plannen voor het realiseren van een dorpsbieb in de Tille. Je kunt, zonder registratie, een boek meenemen of plaatsen. Dit plan is aan de Tille voorgelegd en deze gaat de kast faciliteren. Dina Snippe gaat e.e.a. organiseren en bijhouden.

Plan 2018: realisatie bibliotheek in de Tille.

Deelname overleggen:

De reguliere bijeenkomsten van Dorpen Overleg MD, contactpersonen overleg met de gemeente MD en BOKD zijn allen bezocht.

Tevens zijn er presentaties gegeven bij Fonds Nuts Ohra, Noordelijk Overleg Krimpregio, het Plattelands Parlement, de DOM en bij de P10, een overleg van 16 plattelandsgemeenten.

Zorg en welzijn: een toekomstbestendig dorp voor jong en oud.

Vervoer:

Doel: vergroten vervoer en mobiliteit in Witteveen.

Plan 2018: aandacht blijven vragen voor een totaal vervoersplan met specifieke aandacht voor mogelijkheden scholierenlijn 37 door Witteveen (BNW), inzet op fietspad (vanuit provinciale toerisme plannen, Broekstreek en Witteveen), vrijwilligersvervoer en oriëntatie op meer gebruikt van de Plusbus van Welzijn,

 Verslag 2017:

Mobiliteit algemeen

In mei is er een door de DOM belegde bijeenkomst geweest over vervoer samen met de Provincie en de gemeente. Daar heeft de werkgroep vervoer Broekstreek/Witteveen ook een inleiding verzorgd over het toekomstig vervoer in Witteveen en de Broekstreek.

Naoberkracht vervoert & AutoMaatje

De gemeente heeft bij Welzijn Midden Drenthe het project AutoMaatje ondergebracht. Automaatje is een  gemeentelijk vorm van vervoer door vrijwilligers. Het idee om vanuit Naoberkracht een eigen vervoersproject op te zetten is, na intensief overleg, voorlopig gekoppeld aan Automaatje. Mensen die vervoer nodig hebben kunnen zich rechtstreeks via onze matchmakers Renda en Josina aanmelden. Daarmee hoeft de aanmeldtijd, van 2 dagen tevoren, ook minder strak te worden gehanteerd.

In oktober heeft DBW een bewonersavond georganiseerd over vervoer en AutoMaatje in het bijzonder. Van de 25 aanwezigen waren er verschillende mensen geïnteresseerd om als vrijwilliger te gaan rijden. Dit heeft geresulteerd in 3 aanmeldingen van potentiele vervoerders.

Ter vergadering is door de aanwezigen aangegeven dat het niet wenselijk is dat er twee vervoersprojecten naast elkaar bestaan in Witteveen. Iets wat DBW onderschrijft. DBW constateert tevens dat er niets op het gebied van bv collectief vervoer is geregeld.

Bus 37:

In december zag het er naar uit dat lijn 37, als scholierenlijn, weer door Witteveen zou kunnen gaan rijden. De alternatieve route die door DBW samen met PB uit de Broestreek en Nieuw Balinge is uitgewerkt blijkt echter niet haalbaar. De gesprekken hierover zijn nog niet afgesloten, maar de kans dat er weer een lijndienst door Witteveen gaat komen is klein.

Plan 2018:  Vervoer blijft een belangrijk aandachtspunt en zal in 2018 om de nodige aandacht en acties blijven vragen: zijn er nog mogelijkheden voor het openbaar vervoer, hoe verloopt Automaatje, is er een vorm van collectief vervoer te organiseren?

Umkieken/plan Naoberkracht:

 Doel: de Naoberkracht in Witteveen stimuleren en ondersteunen door inzet van de ‘ Dames van Naoberkracht’. Dit door middel van het bezoeken van alle inwoners (18+), aanleggen van een kaartenbak met vraag en aanbod, nieuwe voorzieningen en activiteiten organiseren en grens van de informele inzet van dorpsbewoners bepalen (wat doen bewoners wel en wat niet, wat doet de professionele zorg en hoe gaan we samenwerken?).

Plan 2018: Volgen en ondersteunen van 2-jarig Project Naoberkracht , initiëren van nieuwe (dorps)voorzieningen,  samenwerking professionele organisaties uitwerken.

Specifieke aandacht voor evaluatie (met dorp) en afspraken over voortgang.

 Verslag 2017:

Naoberkracht

  • Josina en Renda hebben in het eerste projectjaar 201 gesprekken gevoerd/ bezoeken afgelegd. De resultaten hiervan zijn in een jaarevaluatie vastgelegd (zie website) waar een jaarplan voor 2018 aan is gekoppeld. Een indruk van resultaten: er is een database Naoberkracht, een kaartenbak ontwikkeld, er zijn verschillende individuele koppelingen gemaakt, er zijn individuele signalen vertaald naar collectieve activiteiten, zoals Enjoy, een wandelapp, Fitplus-activiteiten, Workshop Gezond Ouder worden e.d.
  • Het plan om het evaluatieverslag met de gemeente en professionele partners vanuit welzijn, wonen en zorg (WelWoZo) te bespreken loopt vertraging op. Dit is wel van belang voor de voortgang van Naoberkracht.
  • Afgelopen jaar zijn er op het gebied van zorg en welzijn veel dingen bereikt. Individuele ondersteuning de zaken die DBW oppikt: de Umkiekkerst die weer lekker vol zat, het realiseren van een uitleenbieb in de Tille, Enjoy, de groeiende wandelapp en de workshop ‘gezond en verantwoord lekker eten’
  • Het is van belang is onze ervaringen vast te leggen, te delen met andere dorpen in Midden Drenthe. In dit geval is het ook een verplichting vanuit onze subsidiegevers (die overigens 4 maandelijks een inhoudelijke evaluatie van ons ontvangen). We zijn begonnen met een methodiekbeschrijving.

Plan 2018:

In 2018 zullen weer verschillende signalen vanuit Naoberkracht uitgewerkt worden in collectieve activiteiten: zoals het voornemen om te gaan starten met Naoberetentjes in de Tille (in overleg met de Tille) en een plan uit te werken voor tuinonderhoud, collectief schoorsteen vegen e.d.

In 2018, het tweede projectjaar, moet nagedacht worden over de voortgang van het project dat loopt tot oktober 2018. In het voorjaar zal dan ook een bijeenkomst worden belegd over de resultaten van Naoberkracht en de mogelijke voortgang

Doel: kinderen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten in Witteveen en directe omgeving.

Kind en Jeugd.

Plan 2018: prioriteit leggen bij de betrokkenheid van ouders bij de Wenteling. Samen met ouderraad en ouders.

 

Verslag 2017:

Enjoy

Uit de huisbezoeken van Josina en Renda bleek dat er behoefte was aan de heropening van de jeugdsoos voor kinderen in de leeftijd 12 plus. Er is door hen, de kinderen en de Tille hard gewerkt om de ruimte op te pimpen. Op 6 mei is door wethouder Bent de feestelijke opening verricht.

De afspraken zijn duidelijk: er zijn ouders in de Tille aanwezig en er mag geen alcohol geschonken worden. Voor 18 plus mag dat aan de bar in de dorpshuiskamer. En….. vooral veel plezier maken.

Excursie naar Auschwitz:

Op initiatief van de jeugdsoos in de Broekstreek is er een bezoek afgelegd aan Auschwitz. Vanuit Witteveen zijn er 5 personen op deze indrukwekkende reis mee geweest. Dorpsbelang heeft de reis voor deze 5 Witteveners mede gesponsord. 

Samenwerking kind/jongeren activiteiten

Met behulp van de jongerenwerker van WMD zijn tussen Enjoy, de Tille en Oes Plekkie afspraken gemaakt over afstemming en samenwerking over het aanbod van kinder- en jongerenactiviteiten in de Tille.

De Wenteling:

N.a.v. een enquête door de Wenteling m.b.t. belangstelling voor kinderopvang is tijdens de jaarvergadering van de ouderraad nogmaals uiteen gezet welke afspraken er liggen met het dorp Witteveen t.a.v. de kinderopvang en vroeg voorschoolse educatie (peuters).

In november heeft er een gesprek tussen DBW en de nieuwe directeur plaats gevonden waar dit aan de orde is geweest. Daarbij is gesproken over de wijze van elkaar informeren en de wenselijkheid Oes Plekkie en de Speuldeel een nauwere relatie met de Wenteling te laten hebben.

Plan 2018: DBW wil een voorstel  voor het instellen van een werkgroep kinderactiviteiten samen met het bestuur van de Tille bespreken. In deze werkgroep kunnen activiteiten zoals Sint Maarten, Pieten, maar ook de buitenspeeldag, de kindersoos, en Koningsdag gecoördineerd en uitgevoerd worden. DBW wil en kan hier een faciliterende rol in spelen. 

Wonen en infrastructuur 

Doel: goede woon- en infrastructuur

Plan 2018: geen specifieke voorgenomen activiteiten.

Verslag 2017:

Groenplan nieuwbouw

Naar aanleiding van de bezoeken van Naoberkracht bleek er behoefte aan actie met betrekking tot de inrichting van het groenplan en  verbetering van de wegen in de nieuwbouw. DBW heeft daarop in juli een bewonersbijeenkomst belegd met de gemeente en bewoners zodat deze hun wensen konden uiten. Er is vervolgens een plan opgesteld en uitgevoerd.

Rododendrons sigaar.

Een signaal dat de Rododendrons in de Sigaar gesnoeid zouden worden heeft er toe geleid dat hierover contact is met de gemeente.

Goede en snelle communicatiemogelijkheden.

 Doel: Toegang tot snelle internet en goede bereikbaarheid mobiel telefonie.

Plan 2018: uitvoering aanleg glasvezel door Sterk Midden Drenthe, wederom aandacht bij DOM vragen voor klachten slecht bereikbaarheid mobielentelefonie.

 Verslag 2017:

Glasvezel

De graafploegen zijn druk bezig geweest in ons dorp; de groene kabel duikt overal op. Nog even en dan is het zover en beschikken we in Witteveen over goed en snel internet! Dit burgerinitiatief heeft een lang traject achter de rug, maar wij zijn er trots op aan de wieg van dit project te hebben gestaan.

Mobiele telefonie

DBW is er nog niet in geslaagd het DOM te motiveren dit gezamenlijk op te gaan pakken.

Samenwerking lokale verenigingen

 Sport

SALTO:

Op de vorige ledenvergadering zijn er zorgen geuit over de toekomst van de Vereniging Salto. Daarop heeft DBW contact gezocht met Salto. In een open gesprek zijn enkele zorgen gedeeld en is samen met de vereniging naar oplossingen gezocht. In een later stadium is gezamenlijk met Welzijn en Stichting de Tille overleg gevoerd met betrekking tot de afgekeurde materialen van de gymzaal. Deze zijn inmiddels, dankzij een bijdrage van de gemeente, vervangen.

In samenspraak met Salto, DBW en een afvaardiging van de Tille is vervolgens de Tille geadviseerd serieus te overwegen het beheer van de gymzaal weer onder te brengen bij de gemeente zodat materialen vanuit een gemeentelijke pool actueel kunnen worden gehouden en de kosten daarvoor niet voor de Tille komen.

Witteveense Boy’s:

Ondanks alle drukke werkzaamheden in het jubileumjaar van de Boys hebben zij de tijd genomen om hun medewerking te verlenen aan alle dingen die in het kader van de dorpsvernieuwingsprijs werden gevraagd. Niet alleen met activiteiten tijdens het jurybezoek, maar ook in het aanleveren van schrift- en beeldmateriaal. Dank daarvoor.

Organiseren van een Sport Olympiade:

In 2018 zal het initiatief  worden genomen om de  sportverenigingen (SALTO, de Witteveense Boys en de IJs vereniging) om de tafel te krijgen om het voorgenomen plan een, sportolympiade voor het dorp te gaan organiseren, te concretiseren.

Verslag 2017. 

Financiën  

Contributie DBW

In het voorjaar van 2018 zullen leden van DBW een brief ontvangen om het lidmaatschapsgeld per bank over te maken. Wij hopen dat velen hier gehoor aan geven . Dit scheelt een heleboel werk.

Tevens zullen mensen die geen lid zin worden benaderd voor het lidmaatschap.

Duurzaam Witteveen

DBW heeft zich uitgebreid georiënteerd op de mogelijkheid om, in navolging van duurzaam Balinge, duurzaam Witteveen vorm te gaan geven, waarmee een financiering voor specifieke activiteiten zou kunnen worden gerealiseerd. Hier zitten voor- maar ook nadelen aan.

Andere activiteiten

Dorpsplein

Ons dorpsplein, het Meester Engbert J. de Vriesplein is op 3 juni feestelijk geopend. Hiervoor heeft de werkgroep dorpsplein veel werk verricht en hebben vele handen licht werk gemaakt. Het is zaak ons plein zo netjes mogelijk te houden zodat iedereen er van kan blijven genieten. Helaas zijn er al een aantal vernielingen geweest. Zodra iemand dat ziet, spreek degene aan of meld dit bij DBW!

Het verdere onderhoud wordt deels door de gemeente en deels door de werkgroep dorpsplein gedaan.

DBW is verantwoordelijk voor het plein. Dus als er schade is aan bijvoorbeeld 1 van de speeltoestellen, meld dit bij ons. Dit geld ook wanneer u activiteiten op het plein wilt organiseren. We hebben al een geweldige buitenspeeldag mogen beleven en een super Koningsdag.

 Dorpsvernieuwingsprijs

Wat een dynamiek in ons dorp! Het was geweldig de inzet van zoveel dorpsbewoners te ervaren vóór en tijdens het bezoek van de jury op 5 mei jl. Daarna zijn er 50 dorpsbewoners mee geweest naar Hoonhorst om uiteindelijk de eerste prijs in ontvangst te nemen. Dit is s ’avonds, mede dankzij een financiële bijdrage vanuit de Tille en Naoberkracht,  goed gevierd in ons Dorpshuis. Voor de besteding van het prijzengeld, € 2500,- zijn verschillende ideeën aangeleverd en op de ALV in maart 2018 zal hierover  een besluit worden genomen.

In het kader van de prijs is er een nieuw dorpslied “Vort met de Geit” gemaakt.

Henk Aalderinkprijs 2017

Drie dagen voor de sluitingsdatum werden wij gewezen op het bestaan van de Henk Aalderinkprijs, een prijs van € 2500,- voor een ‘vernieuwend dorp’. Geld dat goed gebruikt zou kunnen worden voor ons idee om een dorpsview te kunnen realiseren, waar wij zelf nog jaren plezier van zullen hebben, én goed past in onze presentatie van Europa. Met vereende krachten  een filmpje gemaakt en onze oorspronkelijke aanvraag voor de landelijke dorpsvernieuwingsprijs ingestuurd onder het motto ‘niet geschoten, altijd mis!’ En het was raak!

 Plan 2018: En nu op naar Europa. Het aanmeldingsformulier is (in het Duits) verzonden en bevat prachtige linken naar de dorpsview.

Op 20, 21 en 22 september zal de prijsuitreiking in Fliess (Tirol, Oostenrijk) plaatsvinden. Er zijn al verschillende mensen hier heen reizen; hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Maar voordat het zover is zal de internationale jury, 3 stuks, ons dorp bezoeken.  Half april horen wij wanneer ze komen. Bij het schrijven van dit verslag weten we nog niet hoe we dit bezoek vorm gaan geven; maar dat we jullie hulp nodig hebben is duidelijk! We hopen weer op veel vlaggen en reuring in het dorpshuis en op het plein! Houdt de website in de gaten, daar publiceren we zodra we het weten de datum en laatste stand van zaken van de voorbereidingsgroep!

Diversen:

Tot slot is het afgelopen jaar aandacht geweest voor het sluiten van de ambulancepost in Westerbork, worden er weer vlaggen besteld….

Extra Plannen 2018.

  • Bij belangstelling instellen van een werkgroep Duurzaamheid, die zich gaat oriënteren op (collectieve) voorzieningen voor duurzaamheid.
  • Oriëntatie op de mogelijkheid om aandacht te vragen voor de cultuur historische kenmerken van Witteveen (te weten de lintbebouwing en de “Sigaar”) in het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.
  • Oriëntatie op scholing van de vrijwilligers. Vervanging verouderde apparaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *