Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart om 20.00 uur in dorpshuis de Tille.

 • De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zullen in de volgende S & O en de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd worden.
 • Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage
 • Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering

Agenda:

 1. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017
 3. Financieel jaarverslag 2017 wordt toegelicht door de penningmeester Patricia Keizer
 4. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers.
 5. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os
 6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers; voorgedragen als nieuw bestuurslid- Cora Prijs
 7. Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken.
 8. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016.

PAUZE

 1. Jaarverslag/ Jaarplan 2018-2019 met speciale aandacht voor
 • Besteding van prijs Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs (diverse ideeën hierover zijn al ontvangen)
 • Europese Dorpsvernieuwingsprijs (Tirol, Oostenrijk)
 • 360 º Dorpsview van Witteveen
 • Naoberkracht
 1. Rondvraag en sluiting
 2. Nazit en gelegenheid om de Dorpsview te bekijken.