Kerngroep

Kerngroep

Witteveen is nummer ! !

 

 

 

 

Witteveen is nummer 1!

23 september 2017

De jury heeft unaniem ONS dorp gekozen tot winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

We hebben ons in het voorjaar voor dit initiatief van de Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen (LVKK)  aangemeld. In totaal hebben 28 dorpen mee gedaan.

Eerder dit jaar is er hard gewerkt aan de inschrijving, wat een gezamenlijke aanmelding werd van Dorpsbelang, Stichting de Tille en de Witteveense Boys.

De juryleden bezochten ons dorp op 4 mei.

Witteveen heeft zich gekenmerkt als een dorp “die werkt aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuig-en van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen.” Aldus de jury.

Tijdens onze jaarvergadering van Dorpsbelang konden wij melden dat we één van de drie finalisten waren geworden.

En eindelijk, op 23 september werd bekend gemaakt dat wij de winnaar zijn geworden!

We waren op deze dag te gast bij de winnaar van 2015, Hoonhorst. Ze hadden daar een leuk programma opgesteld met workshops en een wandeling door hun mooie dorp.

In de middag kregen de drie “finale dorpen” het podium om hun dorp te presenteren.

Liesbeth en Roos vertelden over verschillende projecten in ons dorp. Harm en Krista puzzelde ondertussen een Witteveense geit in elkaar en tenslotte is met alle aanwezige Witteveners, onder gitaar begeleiding van Evert Voortman het refrein gezongen van het dorpslied. Het leek het songfestival wel.

Eerst werd de derde prijs uitgereikt aan Garnwerd. De tweede prijs aan Beltrum en toen was het duidelijk. Witteveen was eerste!!! Er werd flink gejuicht en gefeliciteerd door alle Witteveners die waren meegereisd met de bus. Het is een prachtige waardering voor het harde werk van de afgelopen jaren.

De juryleden, hadden voor alle drie finalisten alleen maar complimenten. Maar ja, er kan maar EEN de winnaar zijn!!!

En dat hebben we ‘s avonds met elkaar flink gevierd in de Tille. Eerst met zijn allen op de foto, en daarna onder het genot van overheerlijke hapjes en drankjes feest gevierd met geweldige live muziek erbij.

De jeugdsoos Enjoy was open voor de jeugd en voor de kleintjes was er een springkussen in de gymzaal.

Het nieuwe dorpslied, geschreven door Herrie Caspers werd in zijn geheel gepresenteerd en met z’n allen gezongen.

Het was een zeer vermakelijke en geslaagde dag!

En ja, aan het winnen van de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500.

We gaan eens diep nadenken waar we dit mooie bedrag aan gaan besteden.

Op naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, die wordt gehouden in 2018 in Fließ, Tirol, Oostenrijk (winnaar 2016)

 VORT MET DE GEIT

 

 

Vanuit het kamertje…

Algemene Ledenvergadering

Finalist Dorpsvernieuwingsprijs 2017!!

Opening Dorpsplein 3 juni

 Algemene Ledenvergadering

Op 5 april was onze Algemene Ledenvergadering weer. Dit was ook dezelfde dag dat we te horen kregen dat Witteveen tot de 3 finalisten behoort van Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. Meer hierover te lezen verderop in dit column.

Hoogtepunten:

Financiële jaarverslag: de inkomsten en uitgaves voor alle budgetten/projecten over 2016 werden toegelicht door

Patricia Keizer. De kascontrolecommissie, bestaande uit Roel Seele en Els den Os hebben decharge verleend. Roel is afgetreden, en wordt opgevolgd door Ryan Schepers.

Evaluatie Organisatie DBW:   Het DBW bestuur heeft kritisch gekeken naar de nieuwe stijl van DBW. De kerngroep is solide en heeft een vacature voor geïnteresseerden. Met meer menskracht kunnen we nog meer bereiken.

Deelbelangroep Kind: Sylvia Keizers zal zich oriënteren op de Jeugd. Deze doelgroep is ontzettend belangrijk, gezien de rol dat kinderen hebben in de leefbaarheid van ons dorp.

Deelbelangroep Zorg en Welzijn: de twee grootste onderdelen, Naoberkracht en Vervoer zijn goed vertegenwoordigd binnen de kerngroep.

De Deelbelanggroepen Ondernemers en Sport zijn opgeheven.

Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en herkiesbaar waren Liesbeth Langen en Roos Glastra. Beiden zijn met applaus herkozen. Aftredend was Nanne Kramer. Hij werd bedankt met een bosje bloemen.

Jaarplan 2017-2018: het jaarplan voor 2017-2018 is toegelicht met speciale aandacht voor de Website, Vervoer en Naoberkracht. Gert Seubers heeft de plannen over Thoes in ‘t groen toegelicht.

Uitgebreid verslag van de ALV 2017 is terug te lezen op onze website:

www.dorpsbelangwitteveen.nl/kerngroep

Website:               www.dorpsbelangwitteveen.nl

E-mail:                   websitedorpsbelangwitteveen.@gmail.com

E-mail:                   dorpsbelangwitteveen@gmail.com

Telefoon :             06 196 95 998

Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500 voor de winnaar en €1000 en €500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.                                            (bron: LVKK)

Dit jaar hebben wij (DBW) Witteveen aangemeld, zoals je uitgebreid kunt teruglezen in de S&O van begin mei. Op 5 april, werd bekend gemaakt dat Witteveen een van de 3 finalisten is. Inmiddels is de jury op 4 mei op “feestelijke wijze ontvangen”. De 3 juryleden waren erg onder de indruk van ons dorp. Het is ook leuk om alle  positieve reacties online terug te lezen, inclusief die van LVKK zelf. We hebben hier  een goed gevoel  over en gaan ervoor om de eerste prijs te halen. Mochten we winnen, dan doen we mee met de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Op 23 september wordt de finalist bekend gemaakt in Hoornhorst (de winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2015). Het mooiste is dat er zo veel Witteveners mogelijk aanwezig zullen zijn. We zullen u hierover informeren i.v.m. het vervoer.

Wij willen iedereen bedanken voor hun bijdrage aan de geslaagde en indrukwekkende jurybezoek. Wij mogen trots zijn op ons dorp en de getoonde inzet..

Dorpsplein

Op 3 juni is het zover, de feestelijke opening van het Dorpsplein.

Met de actietafel ‘van schoolplein tot dorpsplein’ heeft Dorpsbelang zich tot doel gesteld hier een plein van te maken waarvan alle dorpsgenoten kunnen genieten. Bij verschillende gelegenheden zijn alle Witteveners in de gelegenheid geweest zijn/haar wensen met betrekking tot de invulling van het plein kenbaar te maken. Hier is een prachtig plan uit ontstaan dat is gerealiseerd mede dankzij financiële bijdragen van ‘de plantjesmarkt’, het Dorpenoverleg Midden Drenthe en gemeente Midden Drenthe.

In het realiseren van dit plan is heel wat werk ingestoken.

Na een oproep in de februari editie van S&O artikel “van schoolplein naar dorpsplein” is op zaterdag, 4 maart de tegels en bestrating verwijdert door veel vrijwilligers.

De inzet van alle vrijwilligers heeft geleid tot een prachtig dorpsplein waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Wij willen ALLE vrijwilligers grondig bedanken voor al hun spierkracht en harde werk!

Op zaterdag 3 juni om 14.00 uur verricht wethouder Dennis Bouwman de feestelijke opening van ons nieuwe dorpsplein. We hopen dat veel van jullie bij de opening aanwezig zullen zijn.

 

De dames van Naoberkracht zijn goed op weg met hun bezoeken en hebben inmiddels meer dan 100 bezoeken gedaan. De signalen die ze opvangen hebben bespreken ze met de Kopgroep, die vervolgens hiermee aan de slag gaat. Als er sprake is van nieuwe dorpsvoorzieningen schakelen ze Dorpsbelang in. De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest:

Bibliotheek: eventueel in samenwerking met bibliotheek Westerbork is inmiddels besproken met de Tille bestuur.

Meer starters of senioren woningen: het initiatief van Thoes in ’t Groen sluit hier goed bij aan.

Vervoer: van de brede voorstellen die de werkgroep Vervoer heeft gedaan, heeft de Gemeente ervoor gekozen om de ANWB AutoMaatje in te zetten.

Jeugd: inmiddels is de Jeugdsoos Enjoy weer geopende op 6 mei, en een groot succes.

Ouderengym: de Kopgroep is hierover in overleg met Salto.

Preventie app: twee dorpsbewoners hebben zich aangemeld bij de ALV vergadering om zich te oriënteren hierop.

Luiercontainer: Hier is bij de gemeente naar gevraagd, maar afgewezen. Het beleid is plaatsing bij winkels. Binnenkort is er een BNW (Broekstreek, Nieuw Balinge, Witteveen) overleg, hierin gaan we dit nog eens bespreken.

Fietspaden: is door Werkgroep Vervoer in hun brede plan meegenomen, maar de vraag ligt bij de Gemeente.

Groenplan Nieuwbouw: voor de zomer wordt nog een bijeenkomst met de dorpsbewoners belegd

 

Een hele boel ideeën die in de gesprekken genoemd zijn, zoals bingoavond, avondwandelvierdaagse, collectieve ramen lappen en schoorsteenvegen zullen we ons nog op oriënteren.

De deur van het kantoor van Dorpsbelang/Naoberkracht in de Tille staat iedere dinsdagmiddag open tussen 15.00 en 16.00 uur. Alle bewoners zijn welkom met een vraag, opmerking of om eens in gesprek te gaan met Renda en Josina. 

Natuurlijk kunt u ook bellen met Naoberkracht, telefoon: 06 148 90 113

Het e-mail adres is naoberkrachtwitteveen@gmail.com.

Waardering van het (dorps)landschap.

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een ‘Cultuurhistorische Waardenkaart’. Op deze kaart komen gebouwen en onderdelen van het landschap te staan die ons iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de dorpen.

Voor deze waardenkaart hebben wij de volgende

karakteristieke plekken doorgegeven: de sigaar, de stobbenplas en de begraafplaats.

Voor deze cultuurhistorische waardenkaart wil het Dorpenoverleg (DOM) nog nader in gesprek met dorpsbewoners, willen ze als het ware de verhalen gaan ophalen.

Als er mensen in het dorp zijn die hierbij een rol willen spelen of daar ideeën over hebben dan horen we dit graag.

*******

Dorpsbelang feliciteert de koersbalgroep Witteveen die als team van DKW (Drentse Koersbal Westerbork) de derde prijs van Drenthe heeft gewonnen.

Super gedaan.

Elke woensdag speelt de koersbalgroep in de Tille vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Nieuwe spelers zijn welkom. Kom gerust eens kijken.

Mededelingen/ Verzoeken:

¨ Vriendelijk het verzoek om niet door de nieuw aangeplante heggen te lopen of op de nieuw ingezaaide gras, hiervoor zijn de hekken weer op het plein geplaatst.

¨ Zouden de rokers alsjeblieft niet meer onder de luifel willen roken, maar iets verder op met een asbak ? De asbakken staan op de richel onder de prikbord in de hal van de Tille. Graag terugzetten als je klaar bent

Jeu de Boules baan

Het is weer lente en de Jeu de Boules baan kan weer volop gebruikt worden. Het is een jaar geleden dat deze feestelijk werd geopend door voormalige wethouder Emko Dolfing.

Een aantal mensen hebben het idee om een Jeu de Boules groep op te richten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anke Huisman

Witteveen zit in de finale van de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs!

Samen met de dorpen Garwerd (Groningen) en Beltrum (Gelderland) gaan we strijden om de eerste plaats.

We zijn hier natuurlijk heel blij mee en gaan met ons allen proberen de eerste prijs binnen te halen (€2.500,- en deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs).

Dat we zo ver zijn gekomen komt door wat we de afgelopen jaren als dorp hebben laten zien. Een greep:

 • Zelf het heft in handen genomen bij de fusie van de basisschool, waardoor samen met het buurdorp de Broekstreek de voortgang van een plattelandsschool is gewaarborgd, in plaats van afwachten tot dat de school zou worden opgedoekt.
 • De leegstaande school de Tille is inmiddels een rendabel Multifunctioneel dorpscentrum, in eigen beheer.
 • In een van de leeg gekomen lokalen heeft Salto samen met Fysio Midden Drenthe (die ook een praktijk in de Tille heeft) een Fitnesscentrum ingericht, waar we als dorpsbewoners veelvuldig gebruik van maken.
 • Het schoolplein wordt momenteel getransformeerd naar een dorpsplein.
 • De ontgroening heeft de voetbal niet de das om gedaan, in tegendeel. WNBC is opgericht dankzij de samenwerking met de omliggende dorpen; de club bruist.
 • Er is een dorpshuiskamer ontwikkeld door dorpsbewoners, een plek om elkaar te ontmoeten, in gesprek met elkaar, creatief en educatief bezig te zijn.
 • De expositie ‘dorpsbewoners in beeld’ toont 50 foto’s van bewoners met hun hobby, passie of talent in de spotlight (en wat ons betreft volgen ook alle andere dorpsbewoners nog).
 • En met ons tweejarig project ‘Naoberkracht’ zijn we op zoek naar vernieuwende vormen van omkijken naar elkaar in het dorp en zoeken we uit hoe de formele en de informele zorg, op het platteland samen kunnen brengen.

De jury is hiervan onder de indruk. En wij ook. Met onze dorpsbelangorganisatie nieuwe stijl hebben we gekozen te anticiperen op de veranderende bevolkingssamentelling, maar dit kan alleen door de grote inzet van veel dorpsbewoners, jullie dus.

op donderdag 4 mei komt de jury naar Witteveenvan 14.00 tot 16.00 uur

 Een voorbereidingsgroep is inmiddels druk bezig een programma voor de jury voor te bereiden.  Bewoners, u dus, dragen inmiddels allerlei ideeën aan die nog worden uitgewerkt. Het streven is, vooral veel te laten zien.Zo is er bijvoorbeeld een groepje dat het initiatief heeft genomen die middag jeu de boules te gaan spelen, wie hier ook zin in heeft, kom langs; alle kinderen zijn welkom om de nieuwe speeltoestellen op het dorpsplein uit te proberen; Hedi haar kapsalon zal al vanaf 9.00 uur geopend zijn, u kunt er de hele dag terecht;  kinderopvang Oes Plekkie is natuurlijk ook open, de biljarters  komen in actie enz enz.Met  andere gebruikers van de Tille, zoals bijvoorbeeld SALTO, zal nog contact worden opgenomen. Het is natuurlijk mooi als er dan ook aan fitness wordt gedaan. En natuurlijk beperken wij ons niet tot de Tille. De Boy’s hebben een pracht accommodatie én er is een heel mooi bos. En natuurlijk het dorp met alle feestelijke vlaggen en hier en daar een geit van formaat!

 De vlag uit

Op de jaarvergadering was dit het eerste spontane idee: allemaal de Witteveens vlag uithangen. Toen wisten we nog niet dat de jury op 4 mei zou komen, de dag van de dodenherdenking.

De afgelopen dagen hebben we hierover aan verschillende mensen advies gevraagd. Over het algemeen is men van mening dat dit op 4 mei moet kunnen, maar dat we moeten zorgen dat de Witteveense vlaggen voor 17.30 uur weer binnen worden gehaald. Dat is namelijk het moment waarop de rood-wit-blauwe vlag, halfstok mag hangen.

Daarom doen de volgende oproep: vanaf 1 mei de Witteveense vlag al buiten hangen. Zodat we nog 3 dagen hebben om elkaar te helpen herinneren: vlag uithangen, want de jury komt eraan!!!

En niet vergeten om op 4 mei tussen 16.30 en 17.30 uur de vlag weer naar binnen te halen. Ook hierbij de vraag, kijk in je directe omgeving en vraag de vlag weg te halen!

Voor wie nog een vlag wil aanschaffen hebben we een leuk aanbod.

U koopt bij Dorpsbelang een vlag, voor de feestelijke prijs van € 14,- (ipv €15,-) u krijgt hierbij een kaartje waarmee u bij Welkoop Westerbork een vlaggenstokhouder cadeau krijgt bij aanschaf van een vlaggenstok van € 5,99. Dus voor € 20,- bent u klaar voor de jury en andere feestelijkheden! Let op, er zijn nog een beperkt aantal vlaggen te koop, wacht dus niet te lang met aanschaffen.  

De volgende S & O verschijnt rond 3 mei. Om iedereen in de tussentijd zo goed mogelijk te informeren in aanloop naar het jurybezoek op 4 mei zal op onze website, dorpsbelangwitteveen.nl,  de meest actuele stand van zaken vermeld worden. Bezoek dus de website om u goed te informeren. U vindt het laatste nieuws onder het kopje dorpsnieuws, ‘we zijn door!’

Jullie begrijpen dat onze medefinalisten mee kunnen lezen, dus de berichtgeving zal zich beperken tot dringende, algemene zaken!

Later informeren wij u over de prijsuitreiking op 23 september in Hoornhorst (Dalfsen). Noteer de datum vast in uw agenda. We gaan proberen daar met veel Witteveners naar toe te gaan en zullen daar ook een bus voor regelen.

Dorpsbelang Witteveen,

Voor reacties en vragen:

Secretaris                 : Yvon Veldhoen

Adres                         : Kerkweg 10

Telefoon                    : 06 19695998

Mail                            : dorpsbelangwitteveen@gmail.com

Site                             : www.dorpsbelangwitteveen.nl

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen d.d. 5 april 2017

Aanwezig 36 bewoners. De presentielijst is op te vragen bij secretaris Yvon Veldhoen. 

1.welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda

 • Liesbeth Langen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
 • Melding van afwezigheid van Anita Lauffer, Patricia Mooren, Els den Os, Roel Seele, Paul Mooren.
 • Vanmiddag heeft Witteveen te horen gekregen dat zij tot de 3 finalisten behoort van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs! (applaus) We roepen bewoners op vast 23 september in hun agenda te noteren zodat we gezamenlijk kunnen afreizen naar de prijsuitreiking. De jury zal tussen Pasen en Pinksteren een bezoek brengen aan ons dorp. Denk mee over de wijze van ontvangst! We kunnen in elk geval vlaggen.
 • Volgens de (herziene) planning zal donderdag 13 april de laatste hand aan het dorpsplein worden gelegd. Alle inwoners zijn welkom voor de feestelijke opening door wethouder Dennis Bouwman op zaterdag 3 juni om 14.00 uur.
 • In het najaar staat in de planning dat er 22 bomen geplant gaan worden in de nieuwbouw. Vooraf gaat DBW nog in gesprek met een aantal inwoners over eventuele verdere wensen.
 • Het signaal het hek bij de speeltuin in de nieuwbouw te verlengen wordt niet door alle aanwezigen herkent. Inmiddels is het verzoek hiertoe naar de gemeente overgebracht, aanwezigen suggereren een stukje kippengaas om dit (tijdelijk) op te lossen.
 • De agenda wordt vastgesteld.

2.notulen ALV 25 september 2016

De notulen van de (half)jaar ALV van 25 september worden door de vergadering vastgesteld. Hierover zijn ook geen vragen.

3.financieel jaarverslag 2016 wordt toegelicht door de penningmeester

 • Patricia Keizer heeft het penningmeesterschap sinds 1 oktober 2016 overgenomen van Jitske Voortman. Patricia ligt met behulp van een powerpoint de financiën toe. Aan de ‘hoofdpot’van DBW ‘hangen’ 10 projecten/groepen met een eigen budget. Daar worden verschillende activiteiten uit gefinancierd. Naast de lidmaatschapsgelden komen de inkomsten mn uit subsidies van Welzijn Midden Drenthe en de Gemeente Midden Drenthe. Daarnaast is er nu ook een bijdrage van Fonds Nuts Ohra , het Oranjefonds en DorpenOverleg Midden Drenthe. Deze zijn specifiek bedoeld voor het project Naoberkracht en is incidentele subsidie.
 • Karel Roos vraagt n.a.v. de ´overige inkomsten´ of er veel leden hebben afgehaakt. Patricia antwoord dat dit wat moeilijk scherp te krijgen is, voor 2017 is dit onder controle en zullen huisbezoeken worden afgelegd bij bewoners die nog geen of niet meer lid zijn.
 • In de met kaarslicht verlichte dorpshuiskamer wordt Patricia bedankt voor het jaarverslag 2016.

4.verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Roel Seele en Els den Os verlenen decharge aan de penningmeester.

5.Verkiezing kascontrolecommissie

 • Aftredend uit de kascontrolecommissie is Roel Seele, Ryan Schepers neemt zijn plaats in.
 • Anke Huisman wordt tot nieuw reservelid benoemd.

6.(half)jaarverslag DBW periode 25 september 2016/maart 2017

Het  (half)jaarverslag wordt goedgekeurd.

7.Evaluatie organisatie DBW

Er is, zoals met het dorp afgesproken, door DBW kritisch gekeken naar DBW nieuwe stijl.

De structuur van de kerngroep met de deelgroepen is nadrukkelijk bekeken. We hebben geconcludeerd dat het niet helemaal werkt zoals we bedacht hadden. Tijd om datgene wat niet werkt zoals destijds bedoeld, te beschouwen.

 • Kerngroep, een flitsend hardwerkende groep met helaas 1 vacature! Dit heeft tot gevolg dat we in ons jaarplan helder zijn met prioriteiten, we hebben niet voor alles menskracht.
 • Deelbelanggroep Ondernemers, sinds de oprichting van de groep zijn er geen aanmeldingen, opmerkingen of anderszins bij Sylvia Keizers en Ludo Jansens terecht gekomen. Met ondernemer ´onder de hoge dennen´ heeft de kerngroep contact mbt de mooie plannen om te komen tot ´Thoes in het groen` verzorgd wonen op het platteland. De koppeling met deelgroep Zorg en Welzijn ligt hier meer voor de hand.

DBW stelt voor om de deelbelanggroep ondernemers op te heffen.

Deelbelanggroep sport, in gezamenlijkheid is gesproken over de buurtsportcoach. Na afwijzing subsidie is er met de drie grootste verenigingen (Boy’s, SALTO & Wintervreugd) doorgesproken over de noodzaak van samen komen. De verenigingen kunnen elkaar vinden en daarom stelt DBW voor om de deelbelanggroep sport op te heffen.

Koos in ’t Hout vraagt nadere motivatie. Nanne Kramer legt uit dat de verenigingen druk bezig zijn met de eigen sportvereniging en nu de subsidie voor de buurtsportcoach is afgewezen niet de meerwaarde van structureel overleg zien.

Koos geeft aan dat jammer te vinden. Het lijkt soms net dat er in het dorp mn aan het voetbal gedacht wordt, het zou goed zijn om breder te denken. Elkaar te ondersteunen in bv wat actie’s. Hij heeft begrepen dat bv SALTO net het hoofd boven water kan houden, dat zou een aandachtspunt kunnen zijn. Daarbij noemt hij ook als voorbeeld dat de opbrengst van het oud ijzer wat vroeger ten goede kwam aan de school, na de fusie bij de voetbalvereniging terecht is gekomen. SALTO had daar ook veel plezier aan kunnen beleven.

Nanne antwoord dat alleen de drie grootste verenigingen aan de deelgroep wilde deelnemen; de rest wilde niet dat maakt de spoeling dun.

Deze drie nemen wel het initiatief om 5 jaarlijks een sportolympiade te gaan organiseren. Nanne zal daar nog een voorzet voor doen.

Liesbeth geeft aan dat DBW zal nadenken hoe we omgaan met het signaal dat is neergelegd door Koos en onderschreven wordt door een aantal aanwezigen. 

 • Deelbelanggroep Zorg en Welzijn, Naoberkracht en vervoer hebben het laatste en komend jaar centraal gestaan. Er is geen apart bestuurslid voor maar de genoemde onderdelen zijn wel goed vertegenwoordigd in de kerngroep. De lijnen zijn kort.
 • Deelbelanggroep Kind en Jeugd, zoals ook al in het jaarverslag gemeld, blijft deze deelgroep ontzettend belangrijk. We houden ons dorp levend en levendig wanneer kinderen met elkaar leren, spelen en sporten. De laatste twee komen vanzelf voor elkaar wanneer de kinderen ook samen leren. Er is incidenteel contact met ouders en de Wenteling vanuit de kerngroep. Sylvia Keizers is bereid zich te oriënteren op deze deelgroep.
 • Dorpsomroepers, na evaluatie met de omroepers is afgesproken dat zij incidenteel zullen worden ingezet. Uiteraard is de dorpsomroeper (na overleg) door iedereen op afroep inzetbaar. Krista is inmiddels verhuisd uit ons dorp, dus een tweede omroeper is welkom!
 • DBW stelt voor om de deelbelanggroep ondernemers op te heffen. De vergadering gaat akkoord.
 • DBW stelt voor om de deelbelanggroep Sport op te heffen. De vergadering gaat akkoord.

8.Bestuursverkiezing

 • tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Nanne Kramer, wordt met applaus en een bos bloemen bedankt voor zijn inzet
 • periodiek aftredend en herkiesbaar: Liesbeth Langen, met applaus herkozen
 • periodiek aftredend en herkiesbaar: Roos Glastra, met applaus herkozen

Koos brengt onder de aandacht dat Roel Jan Scheper heeft aangegeven te willen stoppen met het speeltuinoverleg en de controle op de speeltoestellen. Sylvia Keizers is bereid die taak over te nemen.

Arjan Keizer vraagt of alleen 18+ toe mogen treden tot het bestuur. Roos Glastra antwoord: ja. Je moet voor toetreding lid zijn van Dorpsbelang en daarvoor ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.

Jaarplan 2017-2018 met speciale aandacht voor

 • Website, de website zal geactualiseerd worden. Jitske Voortman beheert de site. Post graag naar: websitedorpsbelangwitteveen@gmail.com
 • Vervoer: Loes Kool, Harm Huizing en Liesbeth zijn heel druk geweest met zaken rondom het vervoer. U bent daar via S&O over op de hoogte gehouden. Inmiddels is het vervoersprobleem niet langer een probleem van Witteveen. Met het opheffen van de buslijn hebben meerdere dorpen te maken.

Mede daarom is het gemeentelijk initiatief van ‘automaatje’ door verschillende bovendorpse partners omarmt. Hierover heeft u in de pers kunnen lezen. Witteveen is daardoor nogal overvallen maar we zullen kijken in hoeverre dit initiatief aansluit bij ‘Naoberkracht vervoert’.

Het initiatief om via het OV bureau een bus voor het dorp te kunnen organiseren is ook van tafel. Het blijkt technisch gezien nogal in de geldpapieren te lopen. Onze werkgroep (Broekstreek en W’veen) oriënteert zich tzt op de Borker plusbus om te zien of dit naast ‘Naoberkracht vervoert’ (en automaatje) een goede aanvulling zal zijn.  

 • Naoberkracht: Patricia meld dat Naoberkracht steeds meer ‘op stoom’ komt. Naast de umkiekavonden komen er uit de huisbezoeken steeds meer zaken die tot initiatieven leiden maar ook tot acties op individueel (zorg)niveau. Renda Löhr en Josina Wielink zijn te bereiken onder telefoonnummer 06 148 90 113.

Het is de bedoeling dat bij het actualiseren van de website van dorpsbelang, Naoberkracht een eigen pagina krijgt.

 • Onder de hoge dennen: Gert Seubers verteld over de plannen om hun horeca onderneming ‘onder de hoge dennen’ naar zorgclusterwoningen om te bouwen. Met 13 appartementen en drie bed en breakfast zal ‘Thoes in ’t groen’ gestalte krijgen. Daarbij denken Gert en Ellen ook aan samenwerking met de Tille en Dorpsbelang/Naoberkracht, om elkaar te versterken. Gert refereert aan de net geplaatste opmerkingen over vervoer, Thoes in ’t groen weet ook nog niet op welke wijze zij aan de vervoersbehoefte van hun inwoners tegemoet gaan komen, misschien is een busje een optie.

Gert en Ellen zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereiding van ‘Thoes in het groen’ en organiseren op 25 april om 20.00 uur samen met de zorgaanbieder een informatiebijeenkomst.

Zie, voor de volledige tekst van Gert, elders op de website en ook de uitnodiging van 25 april!

9.Rondvraag en sluiting

 • Sipke Wiersma roept bewoners op om geen tuinafval te dumpen in het bos en ommetje! Het gevolg hiervan is namelijk enorme brandnetelgroei. Op dit extra werk zit de groencommisie niet te wachten. Dus mensen, gebruik je groene container.
 • Harm Huizing meld dat Orveltermarke een MBT fietsroute wil creëren die zorgt voor aansluiting op Kibbelkoele-route en Dwingeloo-route.
 • Liesbeth verteld dat de kerngroep op basis van signalen uit het dorp, zich heeft georiënteert op een buurtpreventie whatsappgroep. Indien hier belangstelling voor is zijn er twee coördinatoren/beheerders nodig die zorgen dat een groep vrijwilligers compleet blijft. In het geval we ermee starten ligt er een directe lijn met de buurtagent. Die zal sowieso ingeschakeld worden wanneer er sprake is van onveilige situaties en verwarde mensen. En het dorp krijgt bordjes dat we een buurtpreventief dorp zijn.

Er ontstaat discussie  over het nut van een dergelijke app. De vergadering neigt er naar om dit verder uit te zoeken. Er worden ook in Witteveen inbraken gepleegd. Van het  bord ‘buurtpreventieapp’ kan al een preventieve werking uitgaan. Nu worden verdachte auto’s ook incidenteel aan elkaar gemeld. Dat pleit voor een meer structurele aanpak. Zeker met de vakantie voor de deur.

Er zal in S&O en op de website meer info worden geplaatst over dit onderwerp met de oproep wie zich hiervoor wil aanmelden. (inmiddels hebben zich twee dorpsbewoners gemeld die zich hierop gaan orienteren.)

 • Koos vraagt naar de verhouding koop- en huurwoningen in de nieuwbouw. Roos antwoord dat met het onttrekken van een koopwoning naar huurwoning de woningbouwvereniging Woonservice heeft voldaan aan hun norm 40% koop(garant) woningen en 60% in de huursector.
 • Koos stelt aan de orde dat er klachten zijn van de direct omwonende over het woongedrag van de statushouder. Er dreigt een discussie te ontstaan die niet wenselijk is, over personen spreken wij niet in de vergadering. Voor Witteveen geld, net als in de rest van de maatschappij dat er positieve en negatieve ervaringen zijn mbt integratie. DBW zal nadenken over dit signaal
 • Er wordt gevraagd waarom verantwoording van de lustrumcommissie niet op de agenda staat. Het blijkt dat deze Stichting tijdens de ALV vergadering na het lustrumjaar kort verantwoording aflegt tijdens deze vergadering. Het huidige bestuur was hier niet van op de hoogte en zal ervoor zorgen dat dit in de jaarvergadering van 2018 alsnog aan de orde komt. Daarna de nazit en het bekijken van het kantoor van DBW/Naoberkracht. Alle groepen van DBW kunnen hier gebruik van maken

 

(HALF)JAARVERSLAG DORPSBELANG WITTEVEEN periode 25 september 2016/maart 2017

1a  Organisatie

 • Er zijn zoals u weet, in 2015 een tweetal ledenvergaderingen geweest. Daarom behelsde het vorig verslag  de periode van maart 2015 tot en met augustus 2016. Dit verslag loopt van de periode september 2016 tot en met maart 2017. Tijdens de volgende jaarvergadering zal er weer een ‘echt’ jaarverslag zijn over een periode van 12 maanden.
 • Afgetreden zijn Loes Kool en Jitske Voortman. Eén van deze vacature’s in de kerngroep is ingenomen door zittend bestuurslid Patricia Keizer. Zij is de nieuwe penningmeester van DBW.

1b Communicatie van DBW met achterban

 • Dorpsbelang zal per kwartaal een nieuwsbrief maken. Publicatie in S&O en onze website.
 • Daarnaast blijven verschillende werkgroepen ook tussendoor via S&O en de website communiceren.
 • Bij de inning van de contributie heeft iedereen een visitekaartje ontvangen met relevante adressen van DBW. Er is tevens gevraagd om uw emailadres, zodat we u eventueel ook op deze wijze kunnen informeren (dat zal nog wat worden met al die nieuwe emailadressen nu we glasvezel krijgen)
 • Aan het eind van de verslagperiode zijn afspraken gemaakt over het leveren van een nieuwe input aan de website. Het beheer van de site wordt gedaan door Jitske Voortman.

2 Sociaal netwerk (algemene dorpszaken)

 • in het kader van duurzame dorpen is er ook het afgelopen jaar weer een plantjesmarkt georganiseerd. De opbrengst hiervan is naar het dorpsplein gegaan.
 • Het paasvuur en de kerstavond zijn perfect georganiseerd. We bedanken iedereen die dit wederom tot een succes heeft gemaakt.
 • Er kwamen bij ons zoveel klachten binnen over te volle oranje vuilnis containers van de Gemeente, dat wij dit onder hun aandacht hebben gebracht. Waarschijnlijk waren we niet de enige; het college van B&W heeft miv 2017 het schema veranderd zodat de oranje container nu 1x per 14 dagen geleegd wordt.
 • Zoals u heeft gelezen is wethouder Emko Dolfing in november afgetreden. In december is wethouder Dennis Bouwman benoemd. Inmiddels heeft een kennismakingsgesprek met hem plaatsgevonden.
 • Dorpsbelang Witteveen heeft inmiddels een eigen kantoor. Naoberkracht zal dit ook als uitvalsbasis gebruiken. U bent na de vergadering welkom om de ruimte te bekijken.

3 Toegang tot en beschikken over goede en snelle communicatiemogelijkheden

 • Wij verwijzen graag naar de berichtgeving over glasvezel via Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe.

4  Zorgvoorzieningendorp (zorg en welzijn)

Vervoer

Werkgroep vervoer Witteveen en de Broekstreek is druk doende geweest om het totaalplan voor vervoer en mobiliteit verder uit te werken. Er is veel overleg geweest: in de werkgroep, met het Ov-bureau, met de gemeente en met een werkgroep vanuit WELWOZO (Welzijn, Wonen, Zorg).

Momenteel maakt de werkgroep de balans op, de werkgroep gaat als werkgroep stoppen en is bezig met een brief waarin naar verwachting de volgende resultaten en aanbevelingen genoemd gaan worden:

 • lijn 37 wordt een scholierenlijn en de werkgroep adviseert DBW om samen met PB Broekstreek en Nieuw Balinge (BNW) te proberen deze scholierenlijn weer door Witteveen te laten lopen.
 • Het OV bureau heeft haar belofte te kijken of een buurtbus voor Witteveen beschikbaar kan komen niet waar kunnen maken. De werkgroep adviseert de mogelijkheden van de Plusbus van Welzijn meer te gebruiken en te onderzoeken of dit is uit te breiden.
 • Voor individueel vervoer gaat de gemeente Automaatje van de ANWB gemeentebreed in zetten. Daarnaast is er in Witteveen een koppeling gemaakt met Naoberkracht
 • Tot slot heeft de werkgroep samen met de gemeente een schouw gedaan over de veiligheid van wegen, bermen en fietspaden. De werkgroep adviseert DBW en PB Broekstreek dit in gezamenlijkheid op te gaan pakken en m.n. ook te onderzoeken of een provinciale subsidieaanvraag in het kader van toerisme gedaan kan worden om een fietspad Witteveen – Broekstreek – Garmingerstukken te realiseren.

Naoberkracht

 • Fonds Nuts Ohra, het Oranjefonds en WELWOZOpartners en de gemeente, ondersteunen en financieren het project Naoberkracht.
 • Daardoor was het mogelijk om op 1 oktober de kick off/Umkiekavond voor het project te houden. Het was een goed bezochte en geslaagde avond.
 • Josina Wielink en Renda Löhr zijn het gezicht van het project Naoberkracht
 • Zij zullen in 18 maanden met alle bewoners gesproken hebben over alle zaken die u kwijt wilt mbt leefbaarheid van ons dorp. Daarnaast zijn zij de intermediair tussen vraag en aanbod.
 • Josina en Renda hebben tijdens hun huisbezoeken geconstateerd dat er jongeren zijn tussen de 14- 16 jaar die behoefte hebben aan een Jeugdactiviteit. Daarom is op 17 december een Jeugdavond gehouden. DBW heeft vervolgens een overleg tussen Naoberkracht, de Tille en Welzijn geïnitieerd, die samen met deze groep jongeren afspraken heeft gemaakt over jeugd-ontmoetings-activiteiten en het gebruik van Enjoy. Momenteel wordt samen met deze jeugd de ruimte van Enjoy gepimpt.
 • De derde Umkiek avond is op 2e kerstdag geweest. Hiervoor is, na Sinterklaas, onder de aandacht gebracht door de dorpsomroeper een Naobersoepje aangeboden waarbij de uitnodigingen ook zullen worden overhandigd.
 • De Umkiek Kerst avond was een succes. Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Het is zeker voor herhaling vatbaar. De foto’s staan inmiddels op de website.
 • Nog wel leuk om even het affiche te laten zien van Nuts Ohra, waarop ons project staat vermeld.

 5 Samenwerking met omliggende dorpen

 • Expliciete samenwerking op het gebied van vervoer met de Broekstreek. In de verslagperiode geen aanleiding geweest voor een BNW-overleg.

6  Wonen en infrastructuur

In gesprek tussen woningbouwvereniging Woonservice en DBW is het volgende aan de orde geweest. 

Sinds 1 januari is het toewijzingsbeleid voor huurwoningen gewijzigd. In de wet is nu vastgelegd dat een huurwoning ‘ passend’ moet worden toegewezen; m.a.w. er dient balans te zijn tussen inkomen en de huurprijs. Daarmee is het niet meer mogelijk om (zoals in het verleden) je ‘dorpsbinding’ (economisch, geboortedorp) mee te laten wegen in de toewijzing van je woningvoorkeur.

Jammer vinden wij, omdat dit toch belangrijk is om de 18plussers als jong volwassenen in ons dorp te behouden én jammer omdat de landelijke trend steeds meer is dat ouderen en jongeren bij elkaar in de buurt zouden moeten kunnen wonen bijvoorbeeld i.v.m. mantelzorg. Woonservice vertelde ons dat er in o.a. ons dorp geen druk ligt op de woningmarkt. Dat wil zeggen dat ondanks het feit dat Witteveen niet meer als ‘dorp van voorkeur’ aangemerkt kan worden en dat men (zoals in het verleden) voorrang zou hebben op anderen die langer ingeschreven staan, de doorstroming en daarmee het gunnen van huurwoningen aan ingeschreven Witteveners, goed te noemen is. Dat verloopt als het ware via natuurlijke weg. Overigens is de wachttijd voor een huurwoning in het Noorden van het land gemiddeld 2 jaar.

Inmiddels is in de nieuwbouw met het onttrekken van 1 koopgarantwoning naar de huursector door Woonservice voldaan aan hun norm 40% in de koop(garant) sector en 60% in de huursector. Er is geen vastgestelde termijn hoe lang een koopwoning leeg mag blijven staan. Op ‘enig moment’ kan besloten worden deze te huur aan te bieden.

7  de kinderen samen leren, spelen en sporten

 • Sint Maarten, samen met de Tille gezorgd dat de kinderen hier weer naar toe kunnen komen voor snoep en warme chocola. Er is een grote groep kinderen geweest.
 • Zwarte pieten activiteit was een succes, zes gezinnen hebben hiervan gebruik gemaakt.
 • In ons vorige halfjaar verslag hebben wij de zorg uit gesproken dat vertegenwoordiging van ouders uit Witteveen in de basisschool de Wenteling zeer te wensen over laat. In de MR is al sinds twee jaar geen vertegenwoordiging en ook de bezetting in de OR is vanuit Witteveen niet optimaal. Dit kan op termijn betekenen dat de specifieke belangen voor Witteveen (zoals bijvoorbeeld het in stand proberen te houden van peuterspeelzaalwerk in Witteveen) mogelijk onder druk komen te staan. Wanneer er geen Witteveners zijn op de plekken waar een Witteveens belang en geluid gehoord moet worden, verliest Witteveen recht van spreken!
 • Er is inmiddels een avond georganiseerd om te bespreken hoe ouders van kindleeftijden 0 – 12 , de toekomst en doorgaande leerlijn zien. Ook de buitenschoolse activiteiten zijn ter sprake gekomen.
 • Naschoolse activiteiten de Wenteling: nog in ontwikkeling kijken we naar met dorpshuis en Welzijn. Er wordt momenteel nagedacht over naschoolse activiteiten en wellicht dat er mogelijkheden liggen in de samenwerking tussen DBW/ de Wenteling.
 1. Samenwerking en afstemming lokale verenigingen

Deelgroep Sport

 • De driehoek van de IJs, Voetbal en Salto Verenigingen zijn bij elkaar geweest en overwegen 1 keer in de vijf jaar een sportolympiade te organiseren als sportactiviteit tussen de diverse lustrumfeesten.

Onderhoud groen

 • De vrijwilligersgroep van het bos neemt ook het onderhoud van het Ommetje op zich.
 • Snoeiwerk aan de bomen bij het ommetje wordt georganiseerd.

Werkgroep Dorpsplein

 • Het dorpsplein zal in week 12 verder worden ingericht. Voor de beplanting begin april zoeken wij nog mensen.
 • Het dorpsplein zal op zaterdag 3 juni feestelijk geopend worden om 14.00 uur door wethouder Dennis Bouwman.

De met aandacht ingerichte lichtjesavond op onze begraafplaats,Tenslotte nog diverse zaken zoals:

 • De diverse lezingen die zijn gehouden in de dorpshuiskamer,
 • En alle dingen die de waan van de dag meeneemt.

Mail de kerngroep: dorpsbelangwitteveen[at]gmail.com

 

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, boolean given in /public/sites/www.dorpsbelangwitteveen.nl/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/widget-shortcode.php on line 103

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, boolean given in /public/sites/www.dorpsbelangwitteveen.nl/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/widget-shortcode.php on line 88

[siteorigin_widget class=””][/siteorigin_widget]