Standaard

Gespreksnotie dorpsbudget voor overleg met gemeente

Naar een Pilot Dorpsbudget voor Witteveen

 1. Inleiding 

De gemeente Midden-Drenthe heeft uitgesproken het project Naoberkracht in Witteveen verder te willen ondersteunen als onderdeel van een pilot Dorpsbudget. Afgesproken werd dat Dorpsbelang Witteveen (DBW) een voorstel zal formuleren voor de inhoud van de pilot, gericht op onderwerpen uit het zogenoemde Sociaal Domein.

Op 26 oktober 2019 heeft DBW een brede discussie met de bewoners van Witteveen gehouden om het voorstel van breed gedragen inhoud te kunnen voorzien. Als voorzet voor deze discussie diende een thematische uitwerking van het begrip Sociaal Domein door DBW op basis van de ervaringen met het project Naoberkracht.  De thema’s waren 

 • Contact en Ontmoeting 
 • Voorliggende Voorzieningen 
 • Inclusiviteit en Wederkerigheid
 • Zelfstandigheid, Mobiliteit en Regie over het eigen leven
 • Betrokkenheid Jonge Gezinnen
 • Zorg dichtbij, Overlap formele en informele zorg
 • Praktische hulp en Ondersteuning

Bovendien werd een aantal doelstellingen ingebracht, die de gemeente aan de toepassing van de pilot heeft verbonden, te weten 

 • Preventie 
 • Dichtbij en Ontschotting
 • Kostenbeheersing 
 • Ouderenbeleid/Kwetsbare volwassenen
 • Kwetsbare jongeren 

De dorpsbewoners gaven de thema’s ‘Contact en Ontmoeting‘ en ‘Voorliggende Voorzieningen’ de hoogste prioriteit, en koppelden daar een aantal actiepunten aan. Deze actiepunten worden door DBW als eerste oriëntatie op de invulling van het Dorpsbudget voor Witteveen op tafel gelegd.

 • Contouren van een pilot Dorpsbudget Witteveen

Contact en Ontmoeting 

Onderlinge contacten tussen dorpsbewoners vormen het weefsel waarmee het dorp samengebonden wordt, waarlangs hulp kan worden gevraagd en geboden en waarmee eenzaamheid kan worden bestreden. Contacten ontstaan vaak vanzelf maar kunnen ook worden bevorderd door activiteiten aan te bieden die aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor alle bewoners. Het dorpshuis de Tille is de vanzelfsprekende plek van waaruit die activiteiten worden aangeboden. De verschillende verenigingen die in het dorp actief zijn hebben de kennis en de contacten om de bewoners aan zich te binden.

Witteveen wil het Dorpsbudget inzetten voor voorzieningen, activiteiten en netwerken die bijdragen aan het betrekken van zoveel mogelijk bewoners bij het dorp, met een bijzonder accent op de categorieën jongeren en ouderen

Voorliggende (zorg-) voorzieningen

Contact en ontmoeting is een belangrijke voorwaarde voor een leefbaar dorp. Leefbaarheid vereist echter ook dat het dorp er op ingericht is dat alle bewoners zo lang als zij dat wensen deel kunnen blijven uitmaken van de dorpsgemeenschap: door zelfstandig te kunnen blijven wonen, zelf regie te kunnen houden op hun leefomstandigheden en mobiel te kunnen zijn. Het project Naoberkracht heeft aangetoond dat in het dorp veel energie aanwezig is om daarbij waar nodig hulp te bieden. Deze energie moet verder worden aangeboord en in worden gezet voor een duurzaam geheel van voorliggende voorzieningen waarmee kwetsbare dorpsgenoten kunnen worden ondersteund in hun dorpsomgeving.

Witteveen wil het Dorpsbudget inzetten voor de (door-) ontwikkeling van ‘voorliggende voorzieningen’ en activiteiten die het dorp leefbaar maken voor alle dorpsgenoten, in het bijzonder waar het de kwetsbare groepen betreft. 

Actiepunten

‘Onderlinge verbondenheid’ (ontwikkeling van duurzame netwerken)

 • Behoud en doorontwikkeling van een duurzaam en gevarieerd aanbod van sociale activiteiten met een open oog voor veranderende behoeften in het dorp. 

Naoberkracht (individuele voorzieningen)  

 • (met het Duo) de informele hulp organiseren door meldpunt, talentenbank, individuele voorlichting, bemiddeling 
 • de relatie/samenwerking met de formele zorg verbeteren  (grens informele hulp bepalen).
 • Specifiek genoemd: aandacht voor jonge ouders, aandacht voor nieuwe inwoners, iedereen doet mee.

Doorontwikkeling dorpshuiskamer

 • De functie van de dorpshuiskamer als de plek waar dorpelingen bij elkaar komen, contacten leggen en de leefomstandigheden in het dorp tegen het licht houden, moet worden gewaarborgd en versterkt. Onder meer door het uitrustingsniveau ervan af te stemmen op de veranderende wensen van het dorp en de toegankelijkheid/bereikbaarheid ervan te bevorderen. 

Dorpshuis De Tille 

 • Omdat de Tille een belangrijk spilfunctie vervult is het belangrijk dat het zich kan blijven ontwikkelen als een laagdrempelige voorziening voor het dorp.
 • De activiteiten van de Tille (operationeel) en DBW (inhoudelijk) moeten beter op elkaar worden afgestemd om tot effectieve inzet van het Dorpsbudget te komen.

Vergroting reikwijdte Buurtacademie

 • De Buurtacademie levert met het organiseren van voorlichting en educatie over onderwerpen als mantelzorg, gezond ouder worden en omgaan met dementie, gebruik AED, Drentse taal en communicatie/website bouwen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid die verder moet worden verdiept aan de hand van de behoeften van het dorp.

Overige collectieve diensten en voorzieningen mbt leefbaarheid

 • Ontwikkelen van collectieve voorzieningen (zoals glazenwasser, tuinonderhoud, boodschappen doen) die het mogelijk maken langer in het dorp te blijven wonen
 • Opvangen wegvallen openbaar vervoer voor met name scholieren en ouderen

Bevordering Bewegen en gezonde leefstijl

 • Gelet op de preventieve werking van sport en bewegen voor de vitaliteit van de dorpsbewoners is het behoud van goede sport- en fitness voorzieningen in het kader van de leefbaarheid een belangrijke prioriteit 
 • Uitvoeringsaspecten van het Dorpsbudget

In de pilot moet op twee aspecten van het dorpsbudget ervaring worden opgedaan:
a.- de vormgeving van het instrument zelf en b.- de uitvoering ervan in het dorp. Vooraf moeten gemeente en dorp met elkaar vaststellen welke regels van toepassing zijn en op welke manier de effecten van het instrument worden gemeten en beoordeeld. DBW gaat er van uit dat de gemeente in eerste aanleg een voorzet doet voor de vormgeving van het instrument terwijl DBW/het dorp aangeeft hoe de uitvoering in het dorp ter hand wordt genomen. Het gaat (vooralsnog niet uitputtend) om de volgende punten.

a. Vormgeving instrument Dorpsbudget

– Verdeling verantwoordelijkheden gemeente – dorp
– Afstemming over uitvoering
– Financiële verantwoording
– Tijdpad

b. Aandachtspunten uitvoering dorpsbudget

– Beheerstructuur
– Besluitvormingsprocedures
– Evaluatie
– Afbreukrisico’s – conflictbeheersing
– Publiciteit

Vorm en inhoud van het instrument Dorpsbudget zullen op onderdelen overlap vertonen maar het is belangrijk dat Gemeente en DBW/dorp duidelijk afspreken hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. 

Dorpsbelang Witteveen december 2019