Over Dorpsbelang Witteveen

Missie

Een sterk Dorpsbelang is de organisatie die, samen met de Witteveners, een leefbaar dorp nastreeft. Dorpsbelang, is namens hen, een volwaardig gesprekspartner voor derden.

Visie

Vanuit bovenstaande missie heeft Dorpsbelang de volgende toekomstvisie:

Sterk (op dorp gericht):
– Open-communicatie is het middel van Dorpsbelang om de Witteveners te informeren en activiteiten met elkaar te verbinden.
– Dorpsbelang heeft een antenne voor hetgeen er speelt in het dorp en doet daar gericht wat mee.
– Dorpsbelang-activiteiten hebben een faciliterende en stimulerende werking.

Samen:
– Samen is voor Dorpsbelang: vóór iedereen en mét iedereen.
– Interactief en samen met de dorpsbewoners. Dus meer actie, ook naar mensen die nog niet betrokken zijn. Alle bewoners moeten zich thuis voelen.

Leefbaar:
– Maximale sociale samenhang in het dorp en optimale toegang tot basisvoorzieningen voor alle inwoners.
– Het gaat niet alleen om de bestaande -, maar ook om de toekomstige voorzieningen.

Volwaardig gesprekspartner:
– Namens de Witteveners is Dorpsbelang formeel gesprekspartner van alle instanties waarbij het belangrijk is om aan tafel te zitten om de belangen van het dorp te behartigen.
– Dorpsbelang zorgt voor een duurzame en adequate vertegenwoordiging.

Doelstellingen

1. Een gezonde leef, woon en werkgemeenschap voor oud en jong
2. Een actieve gemeenschap die met gezamenlijke inzet van bewoners en gebruikmakend van diverse talenten Witteveen op positieve manier op de kaart weten te zetten.
3. In de toekomst vinden de activiteiten van Dorpsbelang plaats vanuit de gezamenlijke drijfveer: ‘Het is goed voor het dorp en/of haar bewoners’

Speerpunten

1. Organisatie en communicatie (Sterk-Samen-Volwaardig gesprekspartner)
2. Sociaal netwerk (Sterk-Leefbaar-Volwaardig gesprekspartner)
3. Toegang tot en beschikken over goede en snelle communicatiemogelijkheden (Volwaardig gesprekspartner)
4. Zorgvoorzieningen dorp, zorg en welzijn (Samen-Leefbaar)
5. Samenwerking met omliggende dorpen (Sterk-Samen-Volwaardig gesprekspartner)
6. Wonen (Leefbaar-Volwaardig gesprekspartner)
7. De kinderen samen leren, spelen en sporten (Samen-Leefbaar)
8. Samenwerking en afstemming lokale verenigingen (Sterk-Samen-Leefbaar-Volwaardig gesprekspartner)

Hoe vorm te geven?

– Continuering huidige werkgroepen al of niet onder de vlag van Dorpsbelang en deze toetsen aan missie/visie/prioritering
– Inzet social media en S&O
– Gesprekstraject/proces met diverse clubs/verenigingen/vertegenwoordigers die van belang zijn voor “Witteveen” om te komen tot een gedragen vertegenwoordiging binnen Dorpsbelang.

Organisatie

De organisatie van Dorpsbelang bestaat uit een kerngroep van minimaal 5 personen, de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee leden zonder portefeuille. Deze kerngroep komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken aan te sturen en dienen vooral het totale dorpsbelang (heelbelang), zie ook bij onze missie/visie.
Naast het overleg in de kerngroep is er ook periodiek/ad hoc overleg met de contactpersonen die de contacten onderhouden met de groepen die een deelbelang vertegenwoordigen. De leden van de kerngroep en de contactpersonen van de deelgroepen, vormen samen het nieuwe Dorpsbelang Witteveen.
De onderstaande vier deelgroepen organiseren periodiek of naar behoefte overleg over zaken die kunnen en moeten worden afgestemd binnen de deelgroep.

Overlegstructuur

De deelgroepen Sport, Zorg en Welzijn, Kind- en Jeugdzaken en Ondernemers hebben elk separaat aangegeven in een afstemming overleg met Dorpsbelang hoe zij vanuit de nieuwe opzet voor Dorpsbelang betrokken zouden willen worden.
1. Sport
Deelgroep Sport wil graag een vast contactpersoon binnen Dorpsbelang en wil graag minimaal 2x per jaar geïnitieerd vanuit Dorpsbelang een clusteroverleg.
2. Zorg en Welzijn
Deelgroep Zorg & welzijn is bereid om 2x per jaar met de hele belangengroep om tafel te zitten om tot uitwisseling, evaluatie en terugkoppeling van activiteiten te komen.
3. Kind- en Jeugdzaken
Deelgroep Kind- en Jeugdzaken wil graag een vertegenwoordiger (Lid) in de kerngroep van Dorpsbelang en daarnaast wil ze graag dat dit lid ook 2x per jaar een clusteroverleg arrangeert.
4. Ondernemers
Deelgroep Ondernemers heeft geen behoefte aan structureel intern overleg en/of met de kerngroep Dorpsbelang. Een contactpersoon en een mogelijk digitaal loket zijn voldoende om de nogal diverse groep in verbinding te houden met Dorpsbelang.

Statuten

Statuten