Een sterk Dorpsbelang is de organisatie die, samen met de Witteveners, een leefbaar dorp nastreeft. Dorpsbelang is namens hen een volwaardig gesprekspartner voor derden.
Dit is de missie van Dorpsbelang Witteveen

Op 28 maart verschijnt op deze plaats de dorpsview, een 360 graden-video over Witteveen

Dorpsnieuws

JAARVERSLAG 2017- MAART 2018 DBW en JAARPLAN 2018.

  Communicatie met het dorp  Doel: communicatie tussen DBW en dorps-(bewoners) en vice versa optimaliseren. Middelen: schriftelijke communicatie in S&O en website, dorpsomroepers, adreskaart met gegevens Flyers huis aan huis, e.d. Plan 2017: verbetering website, dorpsomroeper(s) in zetten zijn bij activiteiten en voor (individuele) berichtgeving en dat ook promoten in het dorp, schrijven van 3-maandelijkse column in S&O en op de website, en verspreiden actuele informatie in S&O en op de site.  Verslag 2017: Column In verslagjaar is een begin gemaakt met 3 maandelijks een column te publiceren in Sport en Ontspanning en op de website. Daarnaast regelmatig publicaties wanneer de actualiteit dat vereiste. Website De oude en nieuwe website www.dorp-witteveen.nl  & www.dorpsbelangwitteveen.nl  zijn samengevoegd onder de naam www.dorpwitteveen.nl Alle archieven en links (van de oude sites) zijn bewaard en benaderbaar via www.dorpwitteveen.nl. Dorpsomroepers De dorpsomroepers zijn, conform afspraak, incidenteel ingezet bij verschillende bijeenkomsten. Voor alle zaken rondom de dorpsprijzen, […]

Agenda: Algemene Ledenvergadering

Dorpsbelang Witteveen nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 28 maart om 20.00 uurin Dorpshuis de Tille De bijbehorende stukken (waaronder de concept notulen van de ALV 05 april 2017) zijn ook in deze editie van S & O en tevens ook op de website dorpwitteveen.nl gepubliceerd. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ook ter inzage. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering Agenda: Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Vastellen concept notulen ALV 05 april 2017 Financieel jaarverslag 2017** Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Els den Os en Ryan Schepers. Verkiezing lid kascontrole, aftredend Els den Os Bestuursverkiezing: -aftredend en herkiesbaar zijn: Yvon Veldhoen en Sylvia Keizers  -voorgedragen als nieuw bestuurslid:       Cora Prijs Uitgenodigd: bestuur van de Tille met een toelichting op de stand van zaken. Uitgenodigd: Lustrumfeest commissie met toelichting op financieel verslag lustrumfeest 2016. PAUZE Jaarverslag/ Jaarplan 2018-2019 Met speciale aandacht […]

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Witteveen d.d. 5 april 2017

Aanwezig 36 De presentielijst is op te vragen bij secretaris Yvon Veldhoen. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen agenda Liesbeth Langen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Melding van afwezigheid van Anita Lauffer, Patricia Mooren, Els den Os, Roel Seele, Paul Mooren. Vanmiddag heeft Witteveen te horen gekregen dat zij tot de 3 finalisten behoort van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs! (applaus) We roepen bewoners op vast 23 september in hun agenda te noteren zodat we gezamenlijk kunnen afreizen naar de prijsuitreiking. De jury zal tussen Pasen en Pinksteren een bezoek brengen aan ons dorp. Denk mee over de wijze van ontvangst! We kunnen in elk geval vlaggen. Volgens de (herziene) planning zal donderdag 13 april de laatste hand aan het dorpsplein worden gelegd. Alle inwoners zijn welkom voor de feestelijke opening door wethouder Dennis Bouwman op zaterdag 3 juni om 14.00 uur. In het najaar staat in de planning dat […]

Meer dorpsnieuws
Lees de Sport en Ontspanning online
Archief S&O

Naoberkracht

 • Persbericht

  Persbericht P10-Naoberschap Witteveen wint Henk Aalderink-prijs (1)

 • 1 jaarevaluatie

  Tussentijdse evaluatie Naoberkracht Witteveen Het project Naoberkracht is in oktober 2016 gestart, daarom was het tijd voor een gedegen evaluatie. Hieronder staan de belangrijkste conclusies. Bent u benieuwd naar de totale notitie ‘Naoberkracht Witteveen’ klik dan op deze link 1 jaarevaluatie Naoberkracht Deze evaluatie is niet alleen beschikbaar voor de dorpsbewoners maar ook voor anderen. […]

 • Woensdag, 15 november: Gezonde Leefstijl

  Hoe leef je zo gezond mogelijk, wat moet je daarvoor doen? En misschien wel laten? Gezond eten en bewegen, dan weet je toch zeker dat het goed zit met je leefstijl? Of…is er meer voor nodig? En welke stappen moet je dan zetten? Nergens bestaan zoveel vragen over als over gezondheid. En over de talrijke […]

De Dorpsagenda

 1. inbreng paasvuur

  maart 24 @ 09:00 - 13:00
 2. paasontbijt/eieren zoeken en nootjes schieten

  maart 25 @ 09:00 - 13:30
 3. dorpshuiskamer

  maart 28 @ 10:00 - 13:00

De visie van DBW

Sterk

 • Open-communicatie is het middel van DBW om de Witteveners te informeren en activiteiten met elkaar te verbinden.
 • DBW heeft een antenne voor hetgeen er speelt in het dorp en doet daar gericht wat mee.
 • DBW-activiteiten hebben een faciliterende en stimulerende werking.

Samen, Leefbaar

 • Samen is voor DBW: vóór iedereen en mét iedereen.
 • Interactief en samen met de dorpsbewoners. Dus meer actie, ook naar mensen die nog niet betrokken zijn. Alle bewoners moeten zich thuis voelen.
 • Maximale sociale samenhang in het dorp en optimale toegang tot basisvoorzieningen voor alle inwoners.
 • Het gaat niet alleen om de bestaande -, maar ook om de toekomstige voorzieningen.

Volwaardige gesprekspartner

 • Namens de Witteveners is DBW formeel gesprekspartner van alle instanties waarbij het belangrijk is om aan tafel te zitten om de belangen van het dorp te behartigen.
 • DBW zorgt voor een duurzame en adequate vertegenwoordiging.
Meer over DBW